חיי נפש

59.00 

8 במלאי

לכו בנים שמעו לי יראת ה’ אלמדכם פנים מסבירות בדברים חיים וקיימים. נאמנים ונחמדים לעד ולעולמי עולמים. לכל הכתוב בפרק ט’ משער ג’ בספר יראת ה’ לחיים הנקרא נפש החיים להגאון החסיד האמתי מאור הגולה כקש”ת מרן הרב רבי חיים זצוקללה”ה זיע”א מוואלאז’ין אשר גדולים רבים וכן שלימים נתקשו בדבריו, להעמידם על האמת בדרכי נועם ונתיבות שלום, שמעו ותחי נפשכם.

ובדרך הליכתנו בהם יתבארו בטוב טעם ודעת עוד כמה מאמרי חז”ל וכן כמה מאמרים ועניינים נפלאים המובאים בספרי רבינו הקדוש הצדיק יסוד עולם נחל נבע מקור חכמה מוהר”ן זצוקללה”ה זיע”א מברסלב, המחיין את הנפש. גם עפ”י הקדמותיו הק’ האמתיים יתבאר על נכונה נוסח הפיוט אזכרה אלהי’ם ואהמיה וכו’, ויסיר מעליו כל תלונה, ויחזיר עטרת תפארתו כבראשונה, ועוד יתבארו כהנה וכהנה בדברים נכונים של טעם המשיבין את הנפש.

והוא מכתב שו”ת אחד מתוך ספר המכתבים והשו”ת שערי צדיק (עודנו בכת”י) אשר הכינותי בעניי וזכיתי בעזה”י להעלות על הכתב מה שהשבתי לשואלי דבר ה’ אמת זו הלכה בתורה הכתובה והמסורה וביראת ה’ טהורה משיבת נפש, ובו בחרתי להדפיסו ראשונה בהסכמת רבותינו גאוני וחסידי דורינו שליט”א יושבי על מדין בארצנו הקדושה, יברכם ה’ בחיים ארוכים בחיים טובים ובבריאות הגוף והנפש.

מוצרים נוספים