החכמה תחיה

60.00 

להבין בקצרה מהות הספר ‘החכמה תחיה’ הוא על פי מה שכתב הרב מטשערין בהקדמה ל”אוצר היראה”, שנשמע כמה פעמים מרבי נתן שאחר ששמע שמתפלאים מנפלאות החדושים שלו, אמר: הגם כי באמת הם דברים נפלאים וטובים מאד, אבל עיקר כונתי הוא רק על המעשה, וכמו שאמרו חז”ל לא המדרש עיקר אלא המעשה. וכוונתי כפשוטו, שכשאתם מתעטפים בציצית, תדעו ותזכרו ותשימו על לבבכם היטב כל מה שנתבאר בדברינו בסוד ענין מצוות ציצית על פי ההקדמות הקדושים שקבלתי מרבנו זצ”ל. ע”כ.

ומדבריו נלמד לכל מצווה והנהגה קדושה שיש לדעת ולזכור ולשים על לבבנו היטב כל מה שנתבאר בסודם ולחשוב מזה בעת עסקנו בהם, הן ממה שהתבאר בהם בכל הספרים הקדושים ובפרט מה שהתבאר על פי הקדמות מרבינו הקדוש זיע”א.

ולפי שהדברים שנכתבו מכל מצווה והנהגה מפוזרים במקומות רבים, ומשולבים בדרושים ארוכים, וכן ישנן הקדמות בכל התורה בדברי המצוות, לזה חגרנו מותן לאספם כפי כוחנו ולקבצם ולהביאם בלשון קצר ובהיר, אמנם מבלי להשמיט ההקדמות השייכות, כדי שיובן חיבור הדברים ושייכותם.

גם ראינו לסייע ללומד לעצור להתבוננות ביוצא מדברי הדרוש למעשה, על ידי סיכומים קצרים בדרך מחשבה וכוונה כפי שיראה הקורא בעיניו, ומלבד מה שהבאנו במקומם גם אספנו אותם בסוף הספר בקונטרס מיוחד לחזרה ותזכורת.

ולעת עתה הודפסו ארבע חלקים ראשונים על פי סדר הבוקר, ואי”ה בקרוב יופיע בעזרתו יתברך שני חלקים נוספים: ציצית, תפילין. ועוד לאלו-ה מילין.

מוצרים נוספים